Etik İlkeler ve Yayın Politikası

JIRPS en yüksek etik ve akademik standartları hedefleyen hakemli bir dergidir. Yayın Politikası çerçevesinde dergi başvuran her çalışmanın objektif kriterlerle değerlendirilmesini garanti eder. Editör kurulunun değerlendirmesinden sonra tüm çalışmalar en azından iki kör hakemli değerlendirme sürecine sunulur.

Dergi Editör Kurulu, basım aşamasına kadar sunulan tüm çalışmaların gizliliğini temin eder. Çalışmalar hakkında yazarları dışında üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz ve Dergi çalışmaları başka amaçlarla kullanmaz.

Dergi sunulan çalışmaların tarafsız şekilde değerlendirilmesini temin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, dergiye sunulan çalışmaların, yazar(lar)ın ırk, din, uyruk, cinsiyet, siyasi görüş, kıdem veya kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına gelmektedir.

Aynı anda birden fazla dergiye başvurulan çalışmalar ile telif hakları ve intihal gibi hukuki ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Bahse konu durum makale değerlendirme sürecinin hangi aşamasında tespit edilirse edilsin değerlendirme işlemi hemen durdurulup çalışma yazara iade edilir.

Dergi hakemleri, çıkar çatışması içinde bulundukları makaleleri değerlendirmeden geri göndermelidir. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı, değerlendirmede sadece çalışma esas alınmalı ve yazara herhangi bir kişisel yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.

Yazarların dergiye özgün eserlerle başvurmaları beklenmektedir. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynaklara akademik kriterlere uygun olarak referans vermelidir. Başvurulan çalışmalarda % 15’ten fazla benzerlik tespit edilmesi durumunda çalışma yazarlarına iade edilir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır

Reddedilmiş çalışmalar, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda revize edilerek dergiye yeniden sunulabilir. Hakem değerlendirmelerini dikkate almadığı tespit edilen çalışmalar, yazarlarına iade edilir. Gerekli düzenlemeler yapılmış çalışmalar ise yeni başvuru gibi değerlendirme sürecine aşınır.

JIRPS tarafsız yayıncılığı temel ilke olarak benimsemiştir. Dergi aynı yaklaşımı yazarlardan da beklemektedir. Basılan makalelerdeki görüşler derginin ya da Uluslararası İlişkiler Derneği’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye çalışma gönderen yazarlar, derginin etik ilkelerini kabul etmiş sayılır. Yayınlanan tüm çalışmaların hakları saklıdır, derginin ismine referans verilmeden kullanılamaz.